Què i com s'aprèn

Volem estimular el potencial d’aprenentatge d’aquesta etapa en un ambient acollidor, treballant per projectes, desenvolupant aspectes emocionals i afavorint la integració i l’assoliment d’hàbits per a la seva autonomia.

  • P3, P4 i P5. Una bona adaptació a l’escola

   El segon cicle d’Infantil és una etapa per estimular el gran potencial d’aprenentatge de l’alumne.

   Durant aquests tres anys a Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka donem molta importància al treball diari i constant dels hàbits d’higiene, ordre, convivència, treball i autonomia personal. També fomentem actituds i valors imprescindibles per al creixement personal.

   Aquests són els objectius de l’etapa Infantil:

   • Identificar-se com a persona sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos i els hàbits de salut.
   • Comunicar-se, jugar i representar aspectes de la realitat viscuda o imaginada.   
   • Sentir pertinença a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.  
   • Actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
  • Diversitat metodològica

   A l’etapa d’Infantil realitzem activitats per a reconèixer l’altre, identificar-se amb el grup-classe i compartir estones amb companys més grans per ajudar a sentir-se part activa de l’escola.

   Creiem que els nous coneixements han de partir d’altres que són previs i han de ser propers als nens i nenes. La nostra línia pedagògica treballa per interioritzar al millor possible aquest nou aprenentatge, tot respectant el nivell maduratiu i les capacitats de cada alumne.   

   Utilitzem dinàmiques actives, creatives i de curta durada. Potenciem activitats com els racons, els projectes, els experiments o el treball cooperatiu.

   Introduïm les tecnologies de la informació i comunicació perquè les considerem una eina d’aprenentatge fonamental. 

   El nou model pedagògic a l’etapa d’Infantil, el MOPI

   El nou model pedagògic a l’etapa d’Infantil és la segona iniciativa de Jesuïtes Educació per avançar en la concreció del nostre projecte de canvi profund de l’educació. El projecte MOPI té com a objectiu aplicar a l’etapa d’Infantil el nou model educatiu de Jesuïtes Educació, el model pedagògic MENA, i des del curs 2014-2015 s’implanta a les escoles de Casp, Claver-Raimat, Sant Pere i Kostka.

   Les aules pels alumnes d’aquest curs són un espai pensat per a estimular la creativitat. Un espai ampli, lluminós, ple de colors i flexible. Una gran aula que permet molta mobilitat i agrupar els alumnes de diverses maneres. Són aules pensades per a afavorir hàbits d’ordre, aprendre a compartir i relacionar-se. A més, faciliten l’atenció individualitzada i permeten desenvolupar les intel·ligències bàsiques: lingüisticoverbal, logicomatemàtica, musical, naturalista, intrapersonal, corporal i visual-espacial.  
    

  • Oferim una dedicació i cura personalitzada per a cada alumne. Donem molta importància al treball diari i constant dels hàbits d’higiene, ordre, convivència, treball i autonomia personal. També fomentem actituds i valors imprescindibles per al creixement personal.

   Volem fomentar la formació humana i social a partir de la realitat propera i quotidiana dels nens.

   Prioritzem la relació personal, la comunicació fluida, la implicació conjunta i la complicitat entre la família i l’escola. Disposem d’eines que ajuden a mantenir el contacte entre famílies i tutors dels nostres alumnes tals com el contacte diari amb els més menuts, l’agenda escolar, el correu electrònic, les reunions conjuntes de principi de curs o les entrevistes personals.          

   A més, pels alumnes amb dificultats emocionals, de conducta o d’aprenentatge, tenim un Departament d’Orientació Pisicopedagògica que assessora tutors, docents, família i alumne.