Batxillerat: projecte vital personal

És una etapa amb una forta orientació als estudis universitaris i cicles formatius de grau superior. Facilitem a l’alumnat recursos perquè dissenyin un projecte personal de vida.   

  • Organització del currículum al batxillerat

   Oferim totes les modalitats de batxillerat
   Arts, Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències socials.

   Matèries comunes
   Català, castellà, anglès, filosofia i ciutadania, ciències per al món contemporani, història, història de la filosofia, treball de recerca, religió, projecte social, educació física, tutoria i educació per la ciutadania.

   Matèries optatives complementàries
   Mitologia, robòtica, francès i alemany.

   Pàgina on es publiquen els treballs de batxillerat artístic:

   http://artkostka.blogspot.com.es/

    

  • Una metodologia diversa i innovadora

   Els nostres alumnes de batxillerat són els protagonistes de la construcció del seu propi coneixement.

   Fem ús de metodologies actives que afavoreixen el protagonisme i la iniciativa personal com el treball cooperatiu i l’aprenentatge basat en problemes.

   Potenciem el treball de recerca com a culminació de la tasca d’educació i formació competencial que es porta a terme des de la Primària i l’ESO.

   Participem de forma activa en convocatòries externes on es reconegui l’esforç i el treball sistemàtic de recerca de l’alumnat.

   Les tecnologies de la informació i la comunicació i les de l’aprenentatge i el coneixement són eines bàsiques i quotidianes a l’escola.     

   Fem una aposta decidida per les llengües estrangeres. A més d’anglès, oferim francès i alemany optatius i intercanvis a l’estranger. 

  • Acompanyament personal

   A Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka ens proposem ajudar els alumnes de batxillerat a madurar com a persones, en la seva afectivitat i en les seves opcions vitals. És un dels punts forts de la pedagogia ignasiana.

   Els programes de tutoria fan de l’alumne el protagonista i l’eix vertebrador. Són una eina per convidar l’alumne a aprofundir més en el seu autoconeixement.

   Una de les activitats que esdevé un punt d’inflexió en el ritme de les activitats del curs són els tallers d’interiorització. Ja molts cursos que els oferim a tots els alumnes i és una de les activitats que més positivament valoren.

   A més, per als alumnes amb dificultats emocionals, de conducta o d’aprenentatge, tenim un Departament d’Orientació Psicopedagògica que assessora tutors, docents, família i alumne.