Formació en Primers Auxilis per a docents

El passat 24 de gener es va dur a terme a l'escola una formació en Primers auxilis i suport vital bàsic de 3 hores de durada. Hi van assistir un tota de 17 docents de tota l'escola, des de la Llar d'Infants fins al Batxillerat.

| 02-02-2018

La formadora va adaptar la seva exposició a les necessitats del centre, primer fent una breu explicació teòrica i després va ser un diàleg obert deixant que els participants poguessin preguntar inquietuds i casos reals viscuts. Amb les intervencions sabia cercar el recurs adient amb un esquema o vídeo que il·lustrava l'explicació.

Els 17 participants van agrair la formació, ja que els dóna més eines per possibles casos en el seu dia a dia.

El programa va ser el següent:

El programa va ser el següent:

 

1.            INTRODUCCIÓ

1.1.        Definició

1.2.        Formació I organització

1.3.        Justificació

1.4.        Marc ètic i legal

1.5.        Principis generals

1.6.        Farmaciola

1.7.        Sistemes fonamentals de l’organisme

1.8.        Constants vitals

 

2.            ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

2.1.        P.A.S.

2.2.        Valoració de la víctima

2.2.1.     Valoració primària

2.2.2.     Valoració secundaria

 

3.            VALORACIÓ PRIMÀRIA

3.1.        Consciencia

3.2          Respiració

3.3          Pols

 

4.            VALORACIÓ SECUNDARIA

4.1.        Ferides

4.2.        Contusions

4.3.        Hemorràgies

4.4.        Lesions osteomusculars

4.5.        Cremades

4.6.        Lesions oculars

4.7.        Alteracions de la consciencia

4.8.        Intoxicacions

 

5.            SUPORT VITAL BÀSIC

5.1.        Definició

5.2.        Massatge cardíac

5.3.        Respiració boca-boca

5.4.        Desfibril·lació externa automàtica

5.5.        Ennuegament

Comparteix